Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art.8 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity Dz. U. nr 147 poz.1230 z 2002 r. z późn. zmianami) i na podstawie art.13 a ust.1 wyżej cytowanej ustawy stanowi aparat pomocniczy Komendanta  Powiatowego PSP w Raciborz.

Komenda Powiatowa jest jednostką budżetową działająca w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego regulamin organizacyjny ustalony przez komendanta Powiatowego zgodnie z art. 13 a ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity Dz. U. nr 147 poz.1230 z 2002 r. z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 08 kwietnia 1999r w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. (Dz..U nr 38 poz.375 z późniejszymi zmianami ).
Komenda Powiatowa wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.