Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
47-400 Racibórz ul. Reymonta 8
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strazraciborz.mojbip.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 23.02.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.09.2019 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna / częściowo zgodna / niezgodna z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne.

Treści wymienionej poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • niezgodność z przepisami krajowymi:

-  Rekrutacja - ogłoszenia o pracę na stanowiska cywilne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu są rejestrowane na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest to ogólnopolska baza, która przesyła do jednostki gotowy wygenerowany dokument PDF w postaci niedostępnej. Plik na chwilę obecną jest tylko w nieedytowalnej wersji, który następnie z obowiązku zamieszczamy, jest na stronie BIP KP PSP w Raciborzu.

- Ogłoszenia o prace - po zakończeniu naboru, ogłoszenie wyników jest generowane przez BIP KPRM i również przesyłany jest nieedytowalny dokument pdf.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 11.05.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie Agencji Informatycznej Gdańsk


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest bryg. Andrzej Charuk - operacyjna@raciborz.kppsp.gov.pl oraz mł. kpt. Marek Wranik - m.wranik@raciborz.kppsp.gov.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 44 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

ul. Reymonta 8, 47-400 Racibórz.

 

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany
w Raciborzu przy ulicy Reymonta 8.

 

Budynek i otoczenie nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wymaga remontu kapitalnego z termomodernizacją.

W przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej osoba wyznaczona z komórki informacyjnej schodzi do osoby, udziela niezbędnych informacji i pomaga w załatwieniu spraw. Jeżeli istnieje możliwość osoba ta jest przetransportowana przy udziale pracowników do budynku Komendy.

 

Miejsca parkingowe – osoba niepełnosprawna może zaparkować bezpośrednio przy bramie Komendy.

 

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej. zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.