Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SKARGI I WNIOSKI

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP
tel.: (32) 415-44-44.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja organizacyjno - kadrowa
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30, telefon kontaktowy: (32) 415-44-44.

Skargi i wnioski można składać:

  • Listownie – na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu

           ul. Reymonta 8

           47-400 Racibórz

  • Osobiście – w sekretariacie przy ul. Reymonta 8 w godz. od 7:30 – 15:30
  • Za pośrednictwem: ePUAP:/KPPSPRaciborz/SkrytkaESP
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres:info@raciborz.kppsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”
  • Faksem na numer: (32) 415-21-08
  • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją organizacyjno - kadrową, tel.: (32) 415-44-44

WAŻNE!

Skargi /wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko wnoszącego.
  2. Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.